برنامه های وفاداری

ورود به باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان 500,000 ریال شارژ کیف پول و 1 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 1,500,000 ریال شارژ کیف پول و 1 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.
به مناسبت سالروز تولد همسر 600,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.
به مناسبت سالروز تولد فرزند اول 600,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.
به مناسبت سالروز تولد فرزند دوم 600,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 300,000 ریال شارژ کیف پول و 1 امتیاز از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 10 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 90 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 10 تا امتیاز 30 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 90 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 30 تا امتیاز 70 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 90 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 70 تا امتیاز 150 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی الماسی بدانید :

  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 90 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
  • مشتریان از امتیاز 150 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی